Jobber vi holder på med

  • OAC World Seafood Center- Grunnarbeid for bygg på ca 35 000 m2.som skal bli mottaks og distrubusjonssenter for fisk før den eksporteres fra Gardermoen for Oslo Airport City.
  • Infrastruktur for nytt boligområde på Kapp i Østre Toten kommune for Smørvika Utvikling
  • Utbygging av infrastruktur på Gystadmarka for Ullensaker kommune.
  • VA- kryssing E6 Langeland. Etablering av ny overføringsledning for vann for Ullensaker kommune.
  • Va- Anlegg Pinnebekken . Oppgradering av VA ledninger, bygging av ny pumpestasjon på Algarheim for Ullensaker kommune.
  • Rammeavtale for utbygging av hovedinfrastruktur på Gardermoen næringspark for Oslo Airport City
  • Vei og VA anlegg for I- Bolig AS på Ladderudløkka i Eidsvoll kommune

Klikk her å se flere jobber.

Referanser:

Her er noen av de største prosjektene vi har hatt de siste årene

Jessheim Nord-Hauerseter VA

Etablering av ny overføringsledning for vann 710mm mellom Jessheim Nord og Hauerseter. Totalt ca 2,9 km med grøft for overføringsledning og trekkerør i hovedsak langs hovedbanen. Kryssing under jernbanen og kryssing under Hauersetervegen ved bruk av hammerboring. Tiltaksklasse 3. Prosjektet ble utført for Ullensaker kommune og pågikk fra 2020-2021.

VA-Anlegg Skogmo- Gardermoen E2

Legging av avløpsledning , 2 stk SP PE 560mm og 1stk VL PE710mm og SP PE280mm. Trekkerør for fiber. VA grøfter. Det ble bygd plassbygde styringskummer og plassbygde vannkummer med dreneringskummer.  Prosjektet ble utført for Ullensaker kommune og pågikk fra 2018-2021.

Gystadmarka Infrastrukter G1.

Utbygging av infrastruktur for utvikling av en ny bydel av Jessheim. Entreprisen bestod  av rigg, veg, gang og sykkelveg, veglys, VA, og overvannshåndtering. Tiltaksklasse 3. Dette prosjektet ble utført for Ullensaker kommune og pågikk fra 2020-2021.

VA ledninger Gjøvik-Vind

Legging av ca 1180m nye ledninger.
Vannledning Ø225mm
Spillvannsledning Ø200mm
Overvannsledning Ø200mm.

Dette prosjektet ble utført for Gjøvik kommune og pågikk fra 2019-2021

FV. 172 Raufossvegen- Marcus Thranesgate

Tilrettelegging for myke trafikanter. Prosjektet berører Fv. 172Hans Mustads gate og Fv. 132 Hunnsveien, samt kryssende kommunale gater og private avkjørsler. Etablering av nytt system for vann, avløp og overvann for Gjøvik kommune, Dette prosjektet utførte vi for Statens vegvesen.

VA-Anlegg Skogmo- Gardermoen E1

Etablering av ca 550m2 x560 mm PE 100 SDR 13,6 pumpeledning for spillvann fra Gardermoen til og med kryssing jernbanen ved Nordbymoen på Jessheim for Ullensaker kommune

VA Anlegg Lena RA- Skreia RA E4

Graving av VA grøft på 3700 meter med 250 mm pumpespillvannsledninger legging av overvannsrør i 1000 mm plastrør med lengde på 450 meter Bygging av gang og sykkelvei. Dette prosjektet ble utført for Østre Tioten kommune.

Labo helse og omsorgssenter

Grunnarbeid for helse og omsorgssenter. Graving for vann og avløpsledninger. Istandsetting av uteområde med belegningsstein, granitt asfalt, murer , ferdigplen og beplantning. Dette prosjektet ble utført for Backe Oppland AS.

Fv. 111. Bøverbru sentrum – Nærstein

Bygging av gang og sykkelveg. Strekningen var på ca 1130 meter, hvor av 740 meter ble bygges som fortau. Det ble etablert nytt overvannssystem på deler av strekningen. Kommunalt kloakk system og privat vannledning ble skiftet ut på deler av strekningen. Dette prosjketet ble utført for Statens vegvesen.

Hovedvannledning Hurdalsjøen Parsell A, B, C1 og C2.

På dette prosjektet stod vi for utførelse og kontroll av anlegg, konstruksjoner og installasjoner. Det skulle bygges nye overføringsledninger. Overføringsledningene  bestod av 4,3 km med sjøledning og 11,4 km med landledning fordelt på 4 parseller. Dimensjonen på hovedvannledningen som ble lagt var 800mm PE. Oppdragsgiver for disse  prosjektene var Ullensaker Kommune. Prosjektene pågikk fra 2016-2018.

Råholtåsen

På dette prosjektet stod vi for utbygging av vei, vann og avløp på Råholtåsen boligfelt. Oppdragsgiver var Øvre Romerike Boligutvikling AS. Prosjektet pågikk fra 2016-2017.

Vann og avløpsanlegg Hammerstad- Trostad- Sullestad.

På dette prosjektet stod vi for utførelse og ansvarlig kontrollerende av vann, avløpsledninger og kummer . Totalt utførte vi ca 1300 meter med vann og avløpsgrøfter.  Oppdragsgiver var Østre Toten Kommune. Prosjektet ble utført i 2016.

Lena stasjonspark.

På dette prosjektet stod vi for grunnarbeidet og gartnerarbeidet i den nye aktivitetsparken i Lena sentrum. Det ble også etablert 2 nye parkeringsplasser i tilknytning til parken. Oppdragsgiver var Østre Toten Kommune. Prosjektet pågikk fra 2016-2017.

Raufoss Barneskole.

På dette prosjektet stod vi for utførelse og kontroll av anlegg, konstruksjoner og installasjoner. Utbygging av uteområde med parkeringsplasser, kunstgressbane, og et amfi omkranset av granittblokker.  Vi hadde også arbeidet med vann og avløp.  Oppdragsgiver var AS Miljøbygg. Prosjektet pågikk fra 2014-2016.

Rehabilitering varmenett Starum.

Dette prosjektet bestod av utskiftning og graving av ny varmegrøft på Starum i Østre Toten Kommune. Oppdragsgiver var Enwa PMI. Prosjektet ble utført i 2016.

Vann og avløpsanlegg Ihle-Gaukom.

På dette prosjektet stod vi for utførelse og kontroll av anlegg, konstruksjoner og installasjoner. Prosjektet var på Ihle i Vestre Toten Kommune.  Oppdragsgiver var Vestre Toten Kommune. Prosjektet pågikk fra 2015-2016.

Fv33. Vann og avløpsanlegg Boksrud-Totenvika kirke.

På dette prosjektet stod vi for utførelse og ansvarlig kontrollerende av vann, avløpsledninger og kummer. Inn og utløps konstruksjoner av plaststøpt betong. Elveplastring. Fjellsikring og veibygging.  Oppdragsgiver var Statens vegvesen. Prosjektet pågikk fra 2015-2016.

Undesløs Barnehage.

På dette prosjektet stod vi for grunnarbeidet. Utenomhusarbeid med lekeplass og prosjektering av vann og avløpsarbeid. Prosjektet var på Kapp i Østre Toten Kommune.  Oppdragsgiver var Oppland Entreprenør AS. Prosjektet pågikk fra 2014-2015.

Vann og avløpsanlegg Kvikstad-Bråstad- Fjellvold.

På dette prosjektet stod vi for utførelse og kontroll av anlegg, konstruksjoner og installasjoner. Prosjektet var i Kolbu i Østre Toten Kommune. Oppdragsgiver var Østre Toten Kommune. Prosjektet pågikk fra 2014-2016.

Ringruta Gjøvik.

På dette prosjektet stod vi for opprusting av 11 eksisterende busslommer , og bygging av 2 nye busslommer langs Ringruta Gjøvik-Toten. Oppdragsgiver var Statens vegvesen. Prosjektet pågikk i 2014.

Oppgradering Rådhusgata.

På dette prosjektet stod vi for utførelse og kontroll av vei, vann og avløpsarbeid og gartnerarbeid. Prosjektet var på Lena i Østre Toten Kommune . Oppdragsgiver var Østre Toten Kommune. Prosjektet pågikk fra 2014-2015.

FV244 Rundkjøring Lena.

På dette prosjektet stod vi for utførelse og kontroll av vei, vann og avløpsarbeid og gartnerarbeid. Prosjektet var i Lena sentrum i Østre Toten Kommune. Oppdragsgiver var Statens vegvesen. Prosjektet pågikk fra 2013-2014.

Vann og avløpsanlegg Kapphøgda-Kapp.

På dette prosjektet stod vi for utførelse og ansvarlig kontrollerende av vann, avløpsledninger og kummer. Prosjektet var på Kapp i Østre Toten Kommune. Oppdragsgiver var Østre Toten Kommune. Prosjektet pågikk i 2013.

Vann og avløpsanlegg Felleskjøpet-Rådhusgata.

På dette prosjektet stod vi for utførelse og kontroll  av vann, avløpsledninger og kummer. Prosjektet var på Lena i Østre Toten Kommune. Oppdragsgiver var Østre Toten Kommune. Prosjektet pågikk i 2012.

FV33. Avlastningsvei Lena.

På dette prosjektet stod vi for utførelse og kontroll av vei. Det ble bygget avlastningsvei inn til Lena sentrum i Østre Toten Kommune. Oppdragsgiver var Statens vegvesen. Prosjektet pågikk fra 2012-2013.

Vann og avløpsanlegg Lena u-skole- Hoffsvangen.

På dette prosjektet stod vi for utførelse og ansvarlig kontrollerende av vannledning og kummer. Prosjektet var på Lena i Østre Toten Kommune. Oppdragsgiver var Østre Toten Kommune. Prosjektet pågikk  i 2012.

Overføringsledning Hamar-Stange etappe 3.

På dette prosjektet stod vi for ansvarlig utførende og kontrollerende av vannledning 500mm. Prosjektet var i Hamar Kommune. Oppdragsgiver var Hias IKS. Prosjektet pågikk fra 2011-2012.